Landing image
Одрживи развој

ОПТИМА Група је савремена компанија, а природа њених основних бизнис активности је таква да је потребна посебна и константна пажња која ће осигурати здраво, сигурно и безбједно окружење. Управо због тога ОПТИМА Група развија јасне и чврсте процедуре и стандарде, примјењује нове чисте технологије и гради партнерски однос са заинтересованим странама. Одрживи развој је једно од приоритетних усмјерења ђелатности ОПТИМА Групе.

Будућност коју градимо јесте будућност енергетске ефикасности уз веће коришћење обновљивих извора, будућност поштовања закона и људских права, будућност оптималног коришћења расположивих капацитета и природних ресурса.

Наш циљ је заштита људи, добара и околине, хумано радно окружење и одговоран бизнис. Наша средства су иновације, инвестиције и отворен дијалог. Транспарентност у пословању, повјерење у партнерство, улагање у безбједност, здравље и развој запослених, одговоран однос према заштите животне средине, инвестиције у друштво, његове потребе и вриједности, представљају окосницу принципа одрживог развоја који примјењујемо.

- Улажемо у запослене отварањем радних мјеста, обукама и усавршавањем

- Примјењујемо систем мотивације и награђивања

- Обезбјеђујемо запосленима безбједност и здравље на раду

- Бринемо о рационалном коришћењу ресурса, заштити животне средине, здрављу локалног становништва

- Спроводимо превентивне мјере и правовремено реагујемо на инциденте и несреће

- Улажемо у локалне заједнице и регионе, социјалну инфраструктуру и квалитет друштвених услуга и пружамо помоћ угроженима