Landing image
Снабдијевање компримованим гасом

Природни гас

Земни или природни гас је природно настала мјешавина угљоводоника и других гасова, претежно метана, која се у природним подземним лежиштима налази у гасовитом стању, растворен у сировој нафти или је с њом у додиру.

Настаје када се слојеви распадајуће биљне и животињске материје изложе интензивној топлоти и притиску испод површине Земље током милиона година (најчешће на дубинама од 1 километра). Главни састојци већине природних гасова су метан и други угљоводоници. Комерцијални природни гас углавном садржи 80-95% метана, па се често назива метаном (ЦХ4).

 

Компримовани природни гас КПГ

Природни гас се наком пречишћавања, као сировина допрема гасоводима који су под притиском од 16 бара, одакле се преузима, и у производим постројењима врши додатно компримовање на притисак од 200 до 220 бара при чему настаје компримовани природни гас (КПГ). Компримовани природни гас се затим на пумпној станици може утакати као погонско гориво директно у возила која су прилагођена за кориштење истог, или се врши утакање у мобилна складишта (трејлере) у циљу даљње дистрибуције потрошачима. Врши се исукључиво друмски транспорт камионима са специјализованим полуприколицама капацитета 5000 м3.

Приликом испоруке кориснику, врши се претакање из трејлера до мјерно-регулационе станице (МРС), која служи за прецизно мјерење и регулисање притиска гаса тј. редукцију гаса на радни притисак према потреби потрошача. Капацитет производње гасне компресорске станице је 40 милиона м3 .

 

Предности КПГ-а

1. Еколошке

Употреба природног гаса као енергента у индустрији и домаћинствима има многоструке предности у односу на све остале енергенте (мазут, угаљ, лож уље, итд.). Приликом сагоријевања природног гаса нема остатака пепела и чађи који би загађивали атмосферу. Нема емисије угљенмоноксида а такође је дупло мања количина емисије угљендиоксида у поређењу са угљем и мазутом. Природни гас такође не садржи сумпор при чему нема ни емисије сумпорводоника у атмосферу. У поређењу са свим осталим енергентима природни гас еколошки је најприхватљивији енергент за човјекову околину.

Према истраживањима, возила која користе природни гас као погонско гориво у поређењу са дизелом и бензином имају такође велику предност када се говори о емисији гасова у атмосферу. Возила на природни гас имају мању цијену одржавања и експлоатације у односу на возила на течна горива усљед чишћег сагоријевања и прецизнијег система убризгавања.

2. Економске

Предност природног гаса за кориштење у индустији се огледа у чистом сагоријевању и прецизној регулацији коју није могуће постићи при употреби фосилних горива или мазута. Ефикасном контролом сагоријевања се могу постићи значајне уштеде. Природни гас као чисто сагоријевајући енергент је посебно важан фактор у прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Код сагоријевања природни гас постиже веома висок степен искоришћења, а који се креће од 0,8 до 0,9. Трошкови развода гаса, губици гаса и одржавања гасног развода, најмањи су у поређењу са осталим врстама горива. Додатна предност се огледа у могућности запримања велике количине гаса у односу на складишни простор.

У индустрији се остварују значајне уштеде приликом преласка на КПГ у односу на постојеће енергенте. 29% лако уље, 14% тешко уље, 24% течни нафтни гас (ТНГ). Као примјер, фабрика која има обим дневне потрошње од око 15-16 тона ТНГ, преласком на КПГ на годишњем нивоу ће остварити уштеду од око 1 милион евра!

3. Безбједносне

Транспорт и испорука компримованог природног гаса корисницима се врши исукључиво друмски, камионима са специјализованим полуприколицама. Транспортни системи са боцама компримованог природног гаса (трејлери) су изграђени по специјалним захтјевима везаним за безбједност у саобраћају , као и за безбједност у вези са манипулацијом и руковањем судовима под притиском и запаљивим и експлозивним средствима. Безбједност приликом пуњења и транспорта КПГ је уређена по међународном стандарду АДР који је основа безбједног пуњења, транспорта и руковања опасним материјама у свим земљама ЕУ и региона.

Природни гас је лакши од ваздуха тако да у случају било каквог евентуалног пропуштања, диже се у ваздух и тиме отклања ризик од хаваријских ситуација. Насупрот томе, ТНГ је тежи од ваздуха те пада на земљу у случају пропуштања.

У смислу безбједности, предност КПГ у односу на на дизел и бензин се огледа у чињеници да има вишу тачку паљења што значи да је и теже запаљив.

 

Наша понуда 

Услуге консалтинга

На основу потреба купаца обезбјеђујемо неопходну техничку помоћ и експертизу. За клијенте који као енергент користе мазут, лож уље или течни нафтни гас, дајемо препоруку за прелазак на КПГ, у циљу постизања наведених предности у квалитету, ефикасности, те еколошком и економском аспекту процеса експлоатације. Конверзија на КПГ као енергент је интересантна за све гране индустрије, а због специфичности производног процеса, посебно издвајамо прехрамбену индустрију, текстилну и слично.

Испорука на локацију купца

Капацитет производње гасне компресорске станице у Рафинерији нафте Брод је 40 милиона м3 годишње. Испоруку вршимо на било коју локацију у Босни и Херцеговини, при чему транспорт вршимо искључиво специјализованим возилима (трејлерима) капацитета 5000 м3.

КПГ станица

Возила која користе КПГ као погоднско гориво могу директно да се пуне у пунионици Рафинерије нафте Брод. Точиона апаратура у могућности је да истовремено услужује два возила (која користе КПГ као погонско гориво) и истовремено да пуни два трејлера. Компаније НЕСТРО групе настављају са развојем ове дјелатности у наредном периоду, како би својим потрошачима понудили гориво будућности на што већем броју локација.

 

Контакт

Све потребне информације о КПГ можете добити на контакте:

___________

Милош Пилић, руководилац сегмента у Групи за продају КПГ/ТПГ

т. +387 51 242 870   |   т. +387 66 766 489

м. pilicm@optimagrupa.net

Радно вријеме: 08:00-16:00 (пон-пет), 08:00-12:00 (суб)

___________

Диспечери, служба за ГАС

т. +387 66 912 527   |   т. +387 65 322 625

м. KPGDispecer@rafinerija.com

Радно вријеме: 24/7

 

„ОПТИМА Група“ д.о.о. обавља дјелатност снабдијевања компримованим гасом на територији РС у складу са Дозволом за обављање дјелатности трговине и снабдијевања гасом коју је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.