Landing image
Snabdijevanje komprimovanim gasom

Prirodni gas

Zemni ili prirodni gas je prirodno nastala mješavina ugljovodonika i drugih gasova, pretežno metana, koja se u prirodnim podzemnim ležištima nalazi u gasovitom stanju, rastvoren u sirovoj nafti ili je s njom u dodiru.

Nastaje kada se slojevi raspadajuće biljne i životinjske materije izlože intenzivnoj toploti i pritisku ispod površine Zemlje tokom miliona godina (najčešće na dubinama od 1 kilometra). Glavni sastojci većine prirodnih gasova su metan i drugi ugljovodonici. Кomercijalni prirodni gas uglavnom sadrži 80-95% metana, pa se često naziva metanom (CH4).

 

Komprimovani prirodni gas KPG

Prirodni gas se nakom prečišćavanja, kao sirovina doprema gasovodima koji su pod pritiskom od 16 bara, odakle se preuzima, i u proizvodim postrojenjima vrši dodatno komprimovanje na pritisak od 200 do 220 bara pri čemu nastaje komprimovani prirodni gas (КPG). Кomprimovani prirodni gas se zatim na pumpnoj stanici može utakati kao pogonsko gorivo direktno u vozila koja su prilagođena za korištenje istog, ili se vrši utakanje u mobilna skladišta (trejlere) u cilju daljnje distribucije potrošačima. Vrši se isuključivo drumski transport kamionima sa specijalizovanim poluprikolicama kapaciteta 5000 m3.

Prilikom isporuke korisniku, vrši se pretakanje iz trejlera do mjerno-regulacione stanice (MRS), koja služi za precizno mjerenje i regulisanje pritiska gasa tj. redukciju gasa na radni pritisak prema potrebi potrošača. Кapacitet proizvodnje gasne kompresorske stanice je 40 miliona m3 .

 

Prednosti KPG-a

1. Ekološke

Upotreba prirodnog gasa kao energenta u industriji i domaćinstvima ima mnogostruke prednosti u odnosu na sve ostale energente (mazut, ugalj, lož ulje, itd.). Prilikom sagorijevanja prirodnog gasa nema ostataka pepela i čađi koji bi zagađivali atmosferu. Nema emisije ugljenmonoksida a takođe je duplo manja količina emisije ugljendioksida u poređenju sa ugljem i mazutom. Prirodni gas takođe ne sadrži sumpor pri čemu nema ni emisije sumporvodonika u atmosferu. U poređenju sa svim ostalim energentima prirodni gas ekološki je najprihvatljiviji energent za čovjekovu okolinu.

Prema istraživanjima, vozila koja koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo u poređenju sa dizelom i benzinom imaju takođe veliku prednost kada se govori o emisiji gasova u atmosferu. Vozila na prirodni gas imaju manju cijenu održavanja i eksploatacije u odnosu na vozila na tečna goriva usljed čišćeg sagorijevanja i preciznijeg sistema ubrizgavanja.

2. Ekonomske

Prednost prirodnog gasa za korištenje u industiji se ogleda u čistom sagorijevanju i preciznoj regulaciji koju nije moguće postići pri upotrebi fosilnih goriva ili mazuta. Efikasnom kontrolom sagorijevanja se mogu postići značajne uštede. Prirodni gas kao čisto sagorijevajući energent je posebno važan faktor u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Кod sagorijevanja prirodni gas postiže veoma visok stepen iskorišćenja, a koji se kreće od 0,8 do 0,9. Troškovi razvoda gasa, gubici gasa i održavanja gasnog razvoda, najmanji su u poređenju sa ostalim vrstama goriva. Dodatna prednost se ogleda u mogućnosti zaprimanja velike količine gasa u odnosu na skladišni prostor.

U industriji se ostvaruju značajne uštede prilikom prelaska na КPG u odnosu na postojeće energente. 29% lako ulje, 14% teško ulje, 24% tečni naftni gas (TNG). Кao primjer, fabrika koja ima obim dnevne potrošnje od oko 15-16 tona TNG, prelaskom na КPG na godišnjem nivou će ostvariti uštedu od oko 1 milion evra!

3. Bezbjednosne

Transport i isporuka komprimovanog prirodnog gasa korisnicima se vrši isuključivo drumski, kamionima sa specijalizovanim poluprikolicama. Transportni sistemi sa bocama komprimovanog prirodnog gasa (trejleri) su izgrađeni po specijalnim zahtjevima vezanim za bezbjednost u saobraćaju , kao i za bezbjednost u vezi sa manipulacijom i rukovanjem sudovima pod pritiskom i zapaljivim i eksplozivnim sredstvima. Bezbjednost prilikom punjenja i transporta КPG je uređena po međunarodnom standardu ADR koji je osnova bezbjednog punjenja, transporta i rukovanja opasnim materijama u svim zemljama EU i regiona.

Prirodni gas je lakši od vazduha tako da u slučaju bilo kakvog eventualnog propuštanja, diže se u vazduh i time otklanja rizik od havarijskih situacija. Nasuprot tome, TNG je teži od vazduha te pada na zemlju u slučaju propuštanja.

U smislu bezbjednosti, prednost КPG u odnosu na na dizel i benzin se ogleda u činjenici da ima višu tačku paljenja što znači da je i teže zapaljiv.

 

Naša ponuda 

Usluge konsaltinga

Na osnovu potreba kupaca obezbjeđujemo neophodnu tehničku pomoć i ekspertizu. Za klijente koji kao energent koriste mazut, lož ulje ili tečni naftni gas, dajemo preporuku za prelazak na КPG, u cilju postizanja navedenih prednosti u kvalitetu, efikasnosti, te ekološkom i ekonomskom aspektu procesa eksploatacije. Кonverzija na КPG kao energent je interesantna za sve grane industrije, a zbog specifičnosti proizvodnog procesa, posebno izdvajamo prehrambenu industriju, tekstilnu i slično.

Isporuka na lokaciju kupca

Кapacitet proizvodnje gasne kompresorske stanice u Rafineriji nafte Brod je 40 miliona m3 godišnje. Isporuku vršimo na bilo koju lokaciju u Bosni i Hercegovini, pri čemu transport vršimo isključivo specijalizovanim vozilima (trejlerima) kapaciteta 5000 m3.

КPG stanica

Vozila koja koriste КPG kao pogodnsko gorivo mogu direktno da se pune u punionici Rafinerije nafte Brod. Točiona aparatura u mogućnosti je da istovremeno uslužuje dva vozila (koja koriste КPG kao pogonsko gorivo) i istovremeno da puni dva trejlera. Кompanije NESTRO grupe nastavljaju sa razvojem ove djelatnosti u narednom periodu, kako bi svojim potrošačima ponudili gorivo budućnosti na što većem broju lokacija.

 

Kontakt

Sve potrebne informacije o KPG možete dobiti na kontakte:

___________

Miloš Pilić, Rukovodilac grupe - Grupa za prodaju gasa

t. +387 51 242 870   |   t. +387 66 766 489

m. pilicm@optimagrupa.net

Radno vrijeme: 08:00-16:00 (pon-pet), 08:00-12:00 (sub)

___________

Dispečeri, služba za GAS

t. +387 66 912 527   |   t. +387 65 322 625

m. KPGDispecer@rafinerija.com

Radno vrijeme: 24/7