Landing image
Еколошка одговорност

У оквиру свог пословања ОПТИМА Група, Рафинерија нафте Брод, Рафинерија уља Модрича и НЕСТРО ПЕТРОЛ, током прераде, производње и продаје нафтних деривата, воде рачуна о основним показатељима утицаја на животну околину у циљу смањења еколошких и безбједносних ризика.

У рафинерији се редовно врше мјерења штетних материја у ваздуху и испитивање вода од стране реномираних кућа. Модернизацијом и инвестиционим улагањем постиже се константно смањење емисије штетних материја.

Рафинерија нафте Брод“ а.д. Послује у складу са еколошким стандардима и еколошком дозволом која је издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. У складу са важећим законским прописима и путем инспекторских контрола врши се мониторинг земље, воде, ваздуха на основу чега надлежни инспекторски органи сачињавају Извјештаје који потврђују усклађеност са дефинисаним нормама. Еколошки институт из Бањалуке свака три мјесеца врши мониторинг.

На нивоу ресорног министарства Републике Српске и Савјета министара и министарства екологије Републике Хрватске формирана је Радна група која професионално и конструктивно ради на рјешавању питања побољшања квалитета ваздуха на територији градова Брод и Славонски Брод. Представници Рафинерије чланови су радне групе, те редовно присуствују наведеним састанцима у циљу разматрања и имплементације усаглашених ставова.

„Рафинерија уља Модрича“ а.д. послује у складу са еколошким стандардима и еколошком дозволом која је издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Рафинерија послује у складу са ИСО стандардом 14001:2004 који дефинише захтјеве за управлјање заштитом животне средине, на начин да се испуне захтјеви важећих закона и прописа и заинтересованих страна, елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину. Поред тога, приликом идентификације и вредновања аспеката, у Рафинерији се разматрају опште групе аспеката: емисије у ваздух, испуштања у воду, испуштање у земљиште, коришћење ресурса (вода, ел.енергија, сировине, и сл.), те инцидентне ситуације.

Испуштања у ваздух, воду и земљиште надлежни у Рафинерији прате у складу са законком регулативом Републике Српске. Додатно, у властитој акредитованој Испитној лабораторији прати се квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у површински реципијент.

Контролише се и квалитет димних гасова из постројења за сагорјевање.

Рафинерија посједују дозволу за управљање отпадом издату од стране ресорног министарства Републике Српске.

У циљу рјешавања проблема отпадног материјала који се генерише активностима различитих процеса, развијена је сарадња и уговором дефинисане обавезе еколошки прихватљивог збрињавања отпада са овлаштеним организацијама у земљи и иностранству.

Планиране активности у овој области подразумјевају наставак реализације еколошких пројеката, праћење, усвајање и разраду законских прописа и стандарда као и усклађивање рада Рафинерије са истим, смањење броја акцидената и негативног утицаја на животну средину и јачање индустријске безбједности.

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. На свим бензинским станицама редовно се проводе неопходне контроле производа и услуга, а приоритет у пословању малопродајне мреже бензинских станица НЕСТРО јесте унапређење безбједности, те самим тим смањење безбједносног и сваког другог пословног ризика.

Поштујемо околину у којој дјелујемо, почевши од примјене закона и прописа до високих етичких стандарда којих се придржавамо.