Kako do donacije ili sponzorstva?

Zarubezhneft i Nestro Grupacija u Bosni i Hercegovini koju čine kompanije Optima Grupa, Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča i Nestro Petrol su otvorene za svaku saradnju.

 

U skladu sa Pravlnikom o sponsorstvu i donacijama “Zarubežnafta” a.d. Moskva  od maja 2014. godine formirana je Komisija za sponzorstva i donacije, koja zasjeda jednom mjesečno te razmatra pristigle molbe za donacije ili sponzorstva.

Osnovna funkcija formirane Komisije je planiranje, razmatranje, odobravanje sponzorskih ili donatorskih projekata, kontrola trošenja sredstava, analiza ostvarenih rezultata i kontrola realizacije programa socijalno-ekonomske saradnje sa gradovima, opštinama, organizacijama ili pojedincima u Bosni i Hercegovini – Republici Srpskoj i zemljama regiona.

Kako bi bila razmotrena vaša molba, podnosilac mora mjesec dana prije da podnese molbu za donaciju ili sponzorstvo.

 

Molba treba da sadrži sljedeće:

- tačan naziv primaoca sponzorstva ili donacije;
- traženi iznos sponzorstva ili donacije;
- opis projekta,
- svrhu donacije i sponzorstva;
- ako je riječ o zahtjevu za sponzorstvo, podnosilac je dužan da dostavi sve pozicije i pravce promocije Zarubezhnefta – Nestro Grupacije u Bosni i Hercegovini kao sponzora;
- osnivačke dokumente (samo za sportske i kulturne organizacije);
- broj žiro-računa i ime banke čiji je primalac komitent;

 

Primjedba: Svi primaoci novčanih sredstava za realizaciju svojih projekata sa Kompanijom zaključuju Ugovor o sponzorstvu ili donaciji koji jasno precizira prava i obaveze strana potpisinica. Primaoc sredstava ima obavezu da u naznačenom roku Kompaniji dostavi izveštaj o utrošenim sredstvima odobrenih Ugovorom o sponzorstvu ili donaciji.